×

هشدار

کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.profile.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.profile.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.themecolor.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.themecolor.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.utilities.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.utilities.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.scripts.js به /home/coinneeds/domains/coinneeds.com/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.scripts.js

استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
نام دارنده روی کارت
مدت اعتبار کارت : 3 ماه
اینترنت بانک
سقف برداشت روزانه = 500 دلار
میزان اعتبار اولیه داخل کارت : 25 تا 500 دلار

ریال1,500,000

استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
نام دارنده روی کارت
مدت اعتبار کارت : 3 ماه
اینترنت بانک
سقف برداشت روزانه = 500 دلار
میزان اعتبار اولیه داخل کارت : 25 تا 500 دلار

ریال1,500,000

استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
نام دارنده روی کارت
مدت اعتبار کارت : 3 ماه
اینترنت بانک
سقف برداشت روزانه = 500 دلار
میزان اعتبار اولیه داخل کارت : 25 تا 500 دلار

ریال1,500,000

image01