استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
نام دارنده روی کارت
مدت اعتبار کارت : 3 ماه
اینترنت بانک
سقف برداشت روزانه = 500 دلار
میزان اعتبار اولیه داخل کارت : 25 تا 500 دلار

ریال1,500,000

استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
نام دارنده روی کارت
مدت اعتبار کارت : 3 ماه
اینترنت بانک
سقف برداشت روزانه = 500 دلار
میزان اعتبار اولیه داخل کارت : 25 تا 500 دلار

ریال1,500,000

استفاده در درگاه های پرداخت آنلاین
نام دارنده روی کارت
مدت اعتبار کارت : 3 ماه
اینترنت بانک
سقف برداشت روزانه = 500 دلار
میزان اعتبار اولیه داخل کارت : 25 تا 500 دلار

ریال1,500,000

image01